CONTACT

I S I S   I N C .   S T R E E T L U X U R Y   S T O R E .

ZWAANSHALS 243A / 3035 KE ROTTERDAM / THE NETHERLANDS
PHONE: (0031)10 4369798

EMAIL: INFO@ISISINC-ONLINE.COM

KvK: 55409229

BTWnr: NL134582810.B01

STORE OPEN:

THURSDAY 12.00- 18.00

FRIDAY 12.00 - 18.00 

SATURDAY 12.00 - 18.00

FOLLOW US ON: 
 I N S T A G R A M  

 F A C E B O O K 

  

  

 

        

Algemene Voorwaarden van Isis Inc. gevestigd te Rotterdam
Versie geldig vanaf 17 12 2013
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Isis Inc. De voorwaarden zijn
voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Isis Inc. Op verzoek zenden wij u een
schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. Isis Inc. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door Isis Inc. erkend.
1.4 Isis Inc. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Isis Inc. bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Isis Inc. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Isis Inc. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Isis Inc. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
schriftelijk melding te maken bij Isis Inc. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Isis Inc. er
zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag wordt teruggestort. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel
voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in
geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Isis Inc. dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van Isis Inc. Isis Inc. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Isis Inc. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Isis Inc. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Isis Inc. deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Isis Inc. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan Isis Inc.
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Isis Inc. zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Isis Inc. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Isis Inc. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Isis Inc. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Isis Inc. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
Isis Inc. op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Isis Inc. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Isis Inc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Isis Inc. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Isis Inc. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Isis Inc. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Isis Inc. gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Isis Inc. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Isis Inc. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze
website.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 ISIS INC. STREETLUXURY STORE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel